Yazım Kuralları

MİSAM YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

KAPSAM

MİSAM bir araştırma merkezi olarak toplumsal sorunların araştırılması, değerlendirilmesi, çözüm önerileri ve alternatif politikaları raporlar yayınlayarak kamuoyunu doğru bilgilendirme işlevini yerine getirirken bir düşünce üretim merkezi olarak ise geleceğe yönelik bir perspektifi de içerecek şekilde fikir üreten, strateji belirleyen bir merkez olarak faaliyet gösterecektir.

 Böylece MİSAM rasyonel, bilimsel temellere dayalı, bağımsız ve objektif yaklaşımla, Türkiye’nin iktisadi, sosyal politikalar, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset alanlarında önem arz eden sorunların ele alınması, incelenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve geleceğe yönelik perspektiflerin ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır.

YAYIN İLKELERİ

Yazarlar MİSAM’a gönderdikleri çalışmanın özgün olduğunu, başka bir dilde dahi olsa makalenin daha önce yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere bir başka bir yere gönderilmemiş olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Daha önce başka bir yerde yayınlanmış bir çalışmanın MİSAM web sitesinde yer alması  için orijinal çalışmada gerekli güncellemelerin yapılarak bu çalışmanın daha önce başka bir yerde yayınlandığı notu düşülmelidir.

MİSAM tarafından yayınlanmasına karar verilen çalışmalar, yazı düzeni, yazım kuralları, kaynakça, görsel malzeme ile çalışmanın ilişkilendirilmesi gibi konular da dahil olmak üzere gözden geçirildikten sonra, önemli bir aksaklık bulunmaz ise son gözden geçirmeden sonra MİSAM web sitesinde yayınlanır. 

YAZIM KURALLARI

1- MİSAM web sitesinde yer alacak çalışmalar Türkçe veya İngilizce olabilir. Gönderilen yazıların (çeviriler hariç) ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words) eklenmelidir.

2- Özet, yazının amaç ve kapsamını en iyi şekilde ifade edecek ve 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.

3- Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.

4- MİSAM genel olarak 3 ayrı çalışma türünü web sitesinde yayınlamaktadır.  

i- Değerlendirme Notu (Evaluation Note):  Değerlendirme notunun 3-7 sayfa uzunluğunda belli bir konunun değerlendirilmesi, eleştirilmesi ve analizi mahiyetindeki çalışmalar olması önerilmektedir. Tam olarak akademik kurallar çerçevesinde yazılması beklenmemektedir. Değerlendirme Notlarının ilk sayfasında, çalışmanın Türkçe veya İngilizce olmasına göre, MİSAM’ın da logosunun olduğu Header kullanılır.

Değerlendirme Notu Örneği İçin TIKLAYINIZ

ii-Politika Öneri Raporu (Policy Recomendation Report): Belli bir sosyo-ekonomik sorunun tespiti ve bu hususta bir takım politika ve çözüm önerilerinin yer aldığı çalışmalardır. Politika öneri raporlarının değerlendirme notlarına göre akademik kurallara daha uygun yazılması ve 10 sayfayı geçmemesi beklenmektedir. Politika Öneri Raporlarının ilk sayfasında, çalışmanın Türkçe veya İngilizce olmasına göre, MİSAM’ın da logosunun olduğu Header kullanılır.

Politika Öneri Raporu Örneği İçin TIKLAYINIZ

iii) Araştırma Raporu (Research Report):  Belli bir sosyo-ekonomik sorunla ilgili detaylı analizlerin, araştırmaların ve sonuçların yer aldığı akademik bir disiplin içerisinde, akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen herhangi bir sayfa sınırının olmadığı raporlardır.  Araştırma Raporlarının ilk sayfasında, çalışmanın Türkçe veya İngilizce olmasına göre, MİSAM’ın da logosunun olduğu  Header kullanılır.

Araştırma Raporu Örneği İçin TIKLAYINIZ

5- Çalışmanın başlığı büyük harfle ve sayfanın ortasına gelecek şekilde “Arial Narrow” yazı karakteriyle 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlığın altında Yazarların adı, soyadı çalıştıkları kurum ve hakkında kısa bilgi (*) işaretiyle dipnot şeklinde sayfanın alt kısmında verilmelidir.

6- Yazının kısa özeti Arial Narrow” yazı karakteriyle 10 punto olarak yazılmalıdır. Özetin altında 1 satır boşluk bırakılarak en az 3 anahtar kelime yer almalıdır. “Başlık”, “Anahtar Kelime” ve “Özet” Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

7- Sayfanın sol üst kısmında MİSAM logosu kullanılmalı tarih ise sağ bölüme koyulmalıdır. Rapor çeşidi sayfanın üst orta kısmında “Politika Öneri Raporu” veya “Araştırma Raporu” olduğu belirtilmeli ve küçük harfler ile “Arial Narrow” yazı karakteriyle 20 punto ve siyah olarak yazılmalıdır.

8-  Metin A4 boyutundaki kağıda Arial Narrow karakteriyle 1.25 aralıklı olarak 12 puntoyla ve 2.5 cm. kenar boşluklarıyla yazılmalıdır.

9- Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Numaralandırma 1, 1.1, 1.2, 1.3 şeklinde olmalıdır.

10- Çizelge, grafik, resim vb. derginin sayfa boyutları dışına taşmamalı ve bunların hazırlanmasında Arial Narrow 8 puntodan küçük yazı kullanılmamalıdır. Yazılarda kullanılan grafik, fotoğraf, tablo vb. görseller, metin içerisinde uygun yerlere yerleştirilmelidir.  Bu tür görseller Tablo 1, Tablo 2 ve Şekil 1, Şekil 2 biçiminde sıralanmalıdır.  

11- Makale/yazının kaynakçası var ise sayfanın sonunda “Kaynakça” kısmında belirtilmelidir.

12- Yazının yayınlanması için hem “Word” hem de “pdf dosyaları şeklinde gönderilmesi gerekmektedir.  

NOT : Bu sitede yayınlanan çalışmalar yazarın tamamen kendi düşünceleri olup, çalıştığı kurumu, Mülkiyeliler Birliğini ve MİSAM'ı bağlamamaktadır. Sitemizde yayınlanan yazılar bilimsel ve akademik araştırma ve tartışmalara temel oluşturmak amacını taşımaktadır.